Biblioteka e Universitetit Ndërkombëtar në Strugë

Biblioteka e Universitetit Ndërkombëtar në Strugë është një ambient që ju përcjell studentëve integritet dhe përkushtim ndaj librave .
Funksioni dhe synimi i bibliotekës është të lehtësojë punën e studentëve në pajisjen me literaturat e duhura për lëndët e çdo viti akademik si dhe për informacione të ndryshme që do ju mundësojnë sudentëve zgjerimin e njohurive dhe formimin e tyre akademiko-shkencor.
Stafi i Universitetit Ndërkombëtar në Strugë çdo vit e pajis bibliotekën me literaturë bashkëkohore dhe autorë ndërkombëtare ,me tituj aktualë që shërbejnë si tekste universitare apo libra referimi për një disiplinë të caktuar.
Në bibliotekën e UNS mund të gjeni literatura në gjuhe të ndryshme: shqip,anglisht,maqedonisht,turqisht etj për secilin nga drejtimet e studimit tuaj ,ndërkohë biblioteka funksionon dhe si një isntitucion i kërkimeve shkencore dhe aktiviteteve studentore.
Biblioteka eshtë në shërbimin e studentëve çdo ditë të javë